Nywoŋo Kom Na Ke Nɔn-Kwolim To

20.00

Category:

Description

Nywoŋo kana mo wae ye o na zwoni na doa. Nɔn-Kwolim maa pa se o pare Woŋa o yi yiga ye o wo jaane ka. O laam
maa jwoori ye o maane we zwoni zage o kɛ.

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − nine =